PACZKI EXPRESOWE DO NIEMIEC PRZESYŁKI DO NIEMIEC PACZKI Z POLSKI DO NIEMIEC KURIER NIEMCY
kurier niemcy
PRZESYŁKI POLSKA-NIEMCY-POLSKA
paczki i palety
KURIER OD DRZWI DO DRZWI
kurier
WYGODNIE - BEZPIECZNIE - TERMINOWO
przesyłki kurierskie

Regulamin

Warunki wysyłek paczek przez DE Niemiecki Express


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez Zleceniobiorcę-firmę P.H.U. MWM ul. Dowbora-Muśnickiego 38/4 66-400 Gorzów Wielkopolski, usług odbioru i przewozu paczek na rzecz swoich klientów zwanych dalej Zleceniodawcami.
2. Zleceniobiorca wykonuje usługę transportową, jaką jest doręczanie paczek samodzielnie lub przy operatorów zewnętrznych, z którymi ma podpisane stosowne umowy.
3. Zlecenie Operatorowi zewnętrznemu firmie General Logistics Systems Poland. Sp. Z o.o zwanej dalej GLS wykonania usługi transportu paczek jest równoznaczne z akceptacją przez zleceniodawcę postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika: http://www.gls-poland.com/graphics/AGB_poland.pdf
4. Złożenie zamówienia na stronach serwisu www.paczkidoniemiec.com, bądź e-mailowego oraz dokonanie płatności przez nadawcę stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tegoż regulaminu, zasad pakowania oraz cennika stają się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie usługi chyba, że stosowna umowa między stronami stanowi inaczej.

II. Zamawianie Usługi

1. Z usług świadczonych przez zleceniobiorcę korzystać mogą wszystkie podmioty, bez konieczności rejestracji na stronie internetowej www.paczkidoniemiec.com
2. W celu zlecenia realizacji usługi transportowej klient wypełnia formularz "Wyślij paczkę" dostępny na stronie internetowej http://www.paczkidoniemiec.com/.
3. Płatności dokonywane są z góry za pośrednictwem platformy Transferuj.pl w momencie składania zamówienia lub tradycyjnym przelewem.
4. Zlecenie jest przyjęte do realizacji dopiero po zapłacie oraz po otrzymaniu automatycznego potwierdzenia. Jeżeli płatność jest dokonywana tradycyjnym przelewem lub w Euro klient zobowiązany jest dodatkowo przesłać potwierdzenie przelewu na maila.

III. Pakowanie:

W celu bezpieczeństwa wysyłki nadawca może udokumentować nadanie paczki poprzez zrobienie zdjęcia paczce tuż przed odebraniem przez kuriera.


1. Bryła paczki powinna być jednolita i w kształcie sześcianu. Zakres usług podstawowych firmy P.H.U. MWM obejmuje transport przesyłek o wadze nie przekraczającej 40 kg. Oraz ograniczenia gabarytowe – obwód paczki 300cm. Maksymalna długość przesyłki nie może przekraczać 200cm. Suma obwodu podstawy i wysokości opakowania nie może przekraczać 300 cm, gdzie wysokość stanowi najdłuższy bok paczki: 2x szerokość + 2x długość + wysokość = max. 300 cm

2. Przyjmowanie paczek ponadgabarytowych jest możliwe tylko po konsultacji telefonicznej lub mailowej. Cena takiej paczki jest uzgadniana indywidualnie.

3. Opakowanie przesyłki powinno między innymi: być odpowiednio zamknięte oraz skutecznie zabezpieczone przed otwarciem; odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki tzn. być wypełnione materiałem amortyzującym skutki wstrząsu i nacisku (takie jak folia bąbelkowa, styropian, pianka polietylenowa); uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów. Niezastosowanie się do tych zasad skutkuje negatywnym rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji. P.H.U. MWM nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie przesyłek zapakowanych w niewłaściwy sposób.
Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.

IV Organizacja przyjmowania i doręczania paczek

Odbiór paczek:
- Odbiór paczek od zleceniodawców odbywa się poprzez firmę zewnętrzną GLS
- Zleceniodawca jest zobowiązany w formularzu zgłoszeniowym określić datę odbioru paczki.
- Zlecenie odbioru paczki w dniu następnym jest możliwe tylko po wypełnieniu formularza do godziny 20stej.
- Po zleceniu odbioru paczki zleceniodawca dostaje informację mailową z potwierdzeniem przyjęcia zlecenia, datą odbioru i numerem paczek
Przesyłki odbierane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18. Możliwe jest umówienie się telefoniczne na inną konkretną godzinę z kurierem jednak leży to w gestii osoby wysyłającej.

Przedmioty, które P.H.U. MWM jak i operator zewnętrzny nie transportuje:

- wyroby alkoholowe, wyroby tytoniowe lub inne objęte akcyzą w kraju docelowym;
- rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicję;
- środki spożywcze, łatwo psujące się
-dokumenty przetargowe, oferty handlowe, dokumenty księgowe
-towar z elementami szklanymi jak również same szkło, szyby itp.
- narkotyki lub leki i środki psychotropowe- przesyłka zawierają żywe rośliny i zwierzęta;
- zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
- przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
- przesyłka, ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi spedycyjnej i dokonanie przewozu przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
- dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
- przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
- przewóz przesyłki jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;

IV Organizacja przyjmowania i doręczania paczek

Przedmioty, które P.H.U. MWM jak i operator zewnętrzny nie transportuje:

- przesyłka zaklasyfikowana jest jako materiał lub towar niebezpieczny, artykuł, którego transport jest niedozwolony lub ograniczony przez IATA, ICAO lub organy administracji publicznej;

Szczegółowy wykaz rzeczy wyłączonych z transportu znajduję się w regulaminie firmy zewnętrznej
W uzasadnionych okolicznościach P.H.U. MWM może żądać otwarcia przesyłki przyjmowanej do przewozu w celu sprawdzenia jej zawartości.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Zleceniodawcę powyższych postanowień P.H.U. MWM może żądać zapłatę za wykonaną usługę w kwocie 4000zł lub 1000Euro oraz skieruję sprawę do organów ścigania.

P.H.U. MWM nie odpowiada za opóźnienia odbioru paczek od klienta poprzez operatora zewnętrznego.

Dostarczanie paczek oraz terminy:

Czas dostarczenia paczek do odbiorcy wynosi do 72godzin od odbioru.
Opóźnienie może wynikać z trudnych warunków drogowych, siły wyższej, wypadków losowych.

-Wysyłka oraz dostarczanie paczek odbywa się codziennie w dni robocze od godziny 10 do godziny 18.

- Paczki są dostarczane pod podany adres na etykiecie. Jeżeli odbiorcą jest firma, instytucja i inne skupisko ludzi itp. kurier zdaje paczkę na magazynie, w biurze, recepcji, ochronie itp. nawet jeżeli jest wskazana osoba kontaktowa na etykiecie. Odbiorca podpisując się imieniem i nazwiskiem na urządzeniu elektronicznym kwituję odbiór przesyłki w stanie nienaruszonym

-Nieobecność pod adresem doręczenia będzie skutkowało zostawieniem awiza oraz dostarczeniem paczki do najbliższego punktu Parcel Shop* Awizo zawiera informację o próbie doręczenia paczki i miejscem odbioru osobistego paczek. Jeżeli w pobliżu adresu dostarczenia paczki nie ma punktu Parcel Shop, paczka jest zawożona do oddziału firmy zewnętrznej i próba doręczenia odbywa się następnego dnia roboczego.

Parcel Shop* miejsce odbioru awizowanych paczek np. sklep, lombard i inne firmy. Z którymi firma zewnętrzna ma podpisane stosowne umowy na przechowywanie i wydawanie paczek.

P.H.U. MWM dodatkowo informuję zleceniodawców mailowo o pozostawieniu paczki w punkcie Parcel Shop.

Odbiorca jest zobowiązany w ciągu 4 dni roboczych do odebrania przesyłki z punktu Parcel Shop. Brak odbioru będzie skutkować dodatkowymi opłatami za zwrot paczki.

V. Zwroty:
W przypadku, gdy dostarczenie przesyłki nie będzie możliwe z przyczyn niezawinionych przez zleceniobiorcę, zleceniodawca zostanie o tym fakcie poinformowany. Zwroty przesyłek następują zgodnie z regulaminem Kuriera wybranego przez Zleceniodawcę do przewozu przesyłki. Zwrot paczki następuje po wcześniejszej zapłacie przez zleceniodawcę.

VI. Odpowiedzialność zleceniobiorcy i reklamacje:
1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia reklamacji są odbiorca, lub zleceniodawca.
2. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest złożenie przez osobę uprawnioną pisemnej reklamacji, zawierającą: protokół szkody sporządzony przez kuriera przy dostawie uszkodzonej paczki, kwotę wysuwanego roszczenia oraz powód przesyłanej reklamacji, a także przestanie dokumentów potwierdzających korzystanie z usług.
P.H.U. MWM ponosi odpowiedzialność tylko w wypadku, gdy bezspornie z jego winy nastąpiła utrata, ubytek lub uszkodzenie przesyłki.

VII. Opłaty dodatkowe:

1. Opłata za zwrot paczki jest taka sama jak za wysyłkę paczki. Zleceniodawca jest zobowiązany do opłaty za zwrot jeżeli dostarczenie paczki nie jest możliwe z winy zleceniobiorcy lub operatora zewnętrznego. Wysłane paczki są ważone automatycznie. Brak zgodności deklarowanej wagi paczek przez zleceniodawcę z realną wagą paczek skutkuje nałożeniem dodatkowej opłaty takiej jak w cenniku.

2. Paczki niewymiarowe, o niejednolitej bryle, z wystającymi częściami itp. również podlegają dodatkowej opłacie w kwocie 60zł lub 15euro.

3. O opłatach dodatkowych zleceniodawca jest informowany mailowo lub telefonicznie. Opłata jest pobierana przelewem na wskazany numer konta.

4. Przesyłki są ubezpieczone do 1000zł